Verloskundigen

Onze Praktijk

De naam van onze verloskundige praktijk is om 2 redenen gekozen. De eerste reden is de samenstelling van de wijk Meerhoven, bestaande uit 5 delen: Grasrijk, Zandrijk, Bosrijk, Waterrijk en Meerrijk. En Meerhoven mag zich met recht zeer kinderrijk noemen. De tweede reden is dat wij vinden dat je jezelf rijk mag noemen als je kinderen hebt. Vandaar de naam Kinderrijk Meerhoven.

Kinderrijk Meerhoven bestaat uit 4 verloskundigen. Tijdens de zwangerschap leer je ons allemaal kennen. Op deze manier ben je altijd verzekerd van een bekend gezicht tijdens de bevalling. Hieronder stellen we ons team voor.

Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten
Visie

Verloskundige praktijk Kinderrijk Meerhoven staat voor persoonlijke, professionele zorg op maat.
Doordat onze praktijk kleinschalig is opgezet,  kennen wij onze zwangere en haar partner goed. Hierdoor kunnen wij zeer persoonlijke zorg leveren.

Geen enkele zwangere vrouw is hetzelfde. Iedereen beleeft haar zwangerschap op een andere manier. In onze praktijk is er volop ruimte voor jullie ideeën en wensen ten aanzien van de begeleiding van de zwangerschap en bevalling. Wij moedigen onze cliënten dan ook aan om, op basis van goede informatie, hun eigen keuzes te maken.

Wij zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.  Dit betekent dat wij ons houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep. Daarnaast volgen we regelmatig bij- en nascholingen om onze kennis en vaardigheden up to date te houden.

Door onze spreekuurlocaties binnen SGE Meerhoven en SGE-Meerhoven hebben wij korte lijntjes met diverse andere disciplines, waaronder de huisarts, apotheek en fysiotherapie. Ook met het consultatiebureau, die de zorg voor jullie kindje van ons overneemt, hebben wij regelmatig contact.

In de regio ZuidOost Brabant wordt intensief samengewerkt door alle ketenpartners betrokken bij zwangerschap en geboorte. Op de website ‘Zwanger in Zuid Oost Brabant‘ vind je informatie over zwangerschap, geboorte en kraamperiode en daarnaast informatie over gezamenlijke werkafspraken en richtlijnen.
Zelf zijn wij lid van Zorggroep Verloskunde ZuidOostBrabant en van het Verloskundig SamenwerkingsVerband met het Maxima Medisch Centrum  en het Catharina Ziekenhuis.

Wat wij doen

In Nederland bestaat een uniek systeem van verloskundigen en gynaecologen. 
Verloskundigen begeleiden de gezonde zwangerschap en de normale geboorte. Een gynaecoloog neemt het over wanneer er complicaties ontstaan. 
Op de eerste plaats is de verloskundige dan ook medisch deskundige. Maar daarnaast is zij ook een coach en een vertrouwenspersoon tijdens de hele zwangerschapsperiode.

Bij Kinderrijk Meerhoven kun je uiteraard terecht voor de begeleiding van je zwangerschap en bevalling. De meeste echo’s (ook pretecho’s ) in de zwangerschap worden ook door ons gemaakt.

Indien je zwangerschap en bevalling door een gynaecoloog begeleid worden, heb je een verloskundige nodig voor de medische controles tijdens het kraambed. Ook daarvoor kun je je bij ons aanmelden.
Daarnaast bieden wij het kinderwensspreekuur aan voor koppels die graag zwanger willen worden.

Bereikbaarheid praktijk

De praktijk is 24 uur per dag bereikbaar op tel 06-28069584

Spreekuren:

Volgens afspraak, ook in de avond mogelijk. Echo’s in eigen praktijk.

Telefonisch spreekuur:
Voor het maken of verzetten van afspraken en niet-dringende vragen: 06-28069584
Maandag 8:30-15:30
Dinsdag t/m vrijdag: 8:30-12:30 
Dit nummer kan niet gebruikt worden voor sms of WhatsApp.

Spoednummer: 
Voor dringende vragen of de bevalling: 06-28069584
24 uur per dag op 

Email:
info@kinderrijkmeerhoven.nl
Het emailadres is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen. Neem hiervoor altijd contact met ons op via bovenstaande nummers.

Adres:
Gezondheidscentrum SGE Meerhoven
Meerwater 27 (1e verdieping, lift aanwezig)
5658 LP Eindhoven

Gezondheidscentrum SGE International / SGE de Parade
Dominee Theodor Fliednerstraat 133
5631 MD EindhovenC Ein  dhoven 

Waarneming

Chloé Zonnevijlle, verloskundige, is onze vaste waarneemster. Zij valt voor ons in als één van ons afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, bijscholing of vakantie.
Chloé zal zorg dragen voor jullie zwangerschap, bevalling en kraamtijd op de manier waarop jullie dat van ons gewend zijn.

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de Academie Verloskunde Maastricht. Daarnaast ben ik in 2019 ook opgeleid tot echoscopiste. Het eerste jaar na mijn afstuderen heb ik veel ervaring op mogen doen in verschillende praktijken. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en vind het daarom ook erg leuk om vanaf april 2019 als vaste waarneemster bij Kinderrijk Meerhoven te kunnen werken.Het vak verloskunde blijft heel bijzonder. Ik voel me bevoorrecht om het wonder van ‘nieuw leven’ steeds weer te mogen ervaren. Het geeft veel voldoening als ik eraan bij kan dragen dat ouders positief terug kunnen kijken op deze speciale periode.
Ik kijk ernaar uit jullie te mogen ontmoeten en wens jullie een hele fijne zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe!

BIG: 79923723103

Studenten

2 tot 3 keer paar jaar begeleiden wij studenten verloskunde. Wij dragen graag bij aan de opleiding van onze toekomstige collega’s. Ook blijven wij op deze manier goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Afhankelijk van het studiejaar verricht de student onderdelen van de verloskundige zorg bij zowel de zwangerschapscontroles, de bevalling als in het kraambed. Dit gebeurt altijd onder onze supervisie.


Daarnaast kijkt er af en toe bijvoorbeeld een student geneeskunde of gynaecoloog in opleiding met ons mee. Ook hen geven we graag een kijkje in ons mooie vak.

Indien je liever geen student aanwezig hebt, kun je dit bij ons aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Betalingsvoorwaarden

ij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Ga altijd zelf bij je zorgverzekeraar na of dit inderdaad het geval is en of zij bijvoorbeeld ook de zorg in het ziekenhuis van jouw keuze vergoedt.
Indien wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar, dan vergoedt deze de verloskundige zorg volledig. De door ons geleverde zorg komt ook niet ten laste van het eigen risico. Je zult in principe geen rekening thuis ontvangen tenzij je zorgverzekeraar een andere regeling heeft.


Ook de meeste onderzoeken die wij aanvragen worden volledig vergoed. Je kunt echter wel een rekening krijgen voor het verrichten van het onderzoek (bijvoorbeeld: het bloedonderzoek wordt vergoed, de bloedafname gaat echter ten koste van het eigen risico).
Indien er daarnaast onderzoeken zijn die je zelf moet betalen, dan zullen wij je daarover inlichten.

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar of zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

  • Betalingstermijn: 
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
  • Rente: 
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
  • Invorderingskosten: 
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt.
De invorderingskosten bedragen 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.
  • Bewijs
: Voor bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.
  • Geschillenregeling: 
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.
Klachtenregeling

Hoe gaan we in onze praktijk om met klachten? Wat kun je doen als je ergens niet tevreden over bent? Lees verder als je meer wilt weten over onze klachtenregeling.

Vertel ons wat je dwarszit
Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een afspraak voor een gesprek
Het kan gebeuren dat we nét even geen tijd hebben als jij iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend. Maar we vragen je begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Schakel een klachtenfunctionaris in
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klachten. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan de gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over een klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris
Wij zijn als praktijk aangesloten bij CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, de klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met je klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde
Als je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. 

Ons Team

Geertje Swinkels

Verloskundige/Eigenaar

Na de middelbare school ben ik in Rotterdam de opleiding tot verloskundige gaan volgen en studeerde ik in juli 2003 af. Daarna heb ik vier maanden waargenomen in Eindhoven, om op 1 november van dat jaar mijn eigen Verloskundige Praktijk Kinderrijk Meerhoven te starten. Kinderrijk Meerhoven is gevestigd in Gezondheidscentrum Meerhoven en ik heb het daar nog steeds erg naar mijn zin.
Sinds oktober 2013 ben ik ook gecertificeerd echoscopiste.

In 2006, 2008, 2010 en 2015 heb ik zelf mogen ervaren hoe het is om zwanger te zijn en een kindje te krijgen toen onze zonen Huub, Rein, Noud en Giel werden geboren.

BIG registratie: 69060158203

Yvonne Leenaerts

Verloskundige

Sinds januari 2016 ben ik werkzaam als verloskundige en sinds mei 2017 ook als echoscopiste. Na mijn afstuderen aan de Academie Verloskunde Maastricht heb ik in verschillende praktijken door heel Nederland gewerkt. Vanaf 2017 kon ik aan de slag in de regio waar ik ook ben opgegroeid; Eindhoven. Vanaf juni 2019 mag ik het team van Kinderrijk Meerhoven komen versterken. Ik kijk er erg naar uit om in de regio te blijven en te mogen werken in een praktijk met ruimte en tijd voor de mensen.

Ik geniet nog elke dag van dit mooie vak, de diversiteit, cliënten, collega’s. Elke zwangere is anders, iedere zwangerschap uniek! Het blijft heel bijzonder om iets bij te mogen dragen in deze speciale periode.

BIG registratie: 69920655403

Chloé Zonnevijlle

Verloskundige

Mijn naam is Chloé Zonnevijlle. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de Academie Verloskunde in Maastricht. Naast verloskundige ben ik sinds 2019 ook echoscopiste. Het afgelopen jaar heb ik al veel ervaring op mogen doen in verschillende verloskundigenpraktijken. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en vind het daarom ook erg leuk om vanaf april 2019 het team van Kinderrijk Meerhoven te mogen versterken.

Het vak verloskunde blijft heel bijzonder. Ik voel me bevoorrecht om het wonder van “nieuw leven” steeds weer te mogen ervaren. Het geeft veel voldoening als ik eraan bij kan dragen dat ouders positief terug kunnen kijken op deze speciale periode.
Ik kijk ernaar uit jullie te mogen ontmoeten en wens jullie een hele fijne zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe!

BIG registratie: 79923723103

Nikki Thoone

Assistente

In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Academie Verloskunde in Maastricht. Hierna heb ik 2,5 jaar met veel plezier aan de Zeeuwse kust gewerkt en gewoond. Begin 2016 ben ik in Roosendaal gaan werken, waardoor ik terug kon verhuizen naar Eindhoven, waar ik ben opgegroeid. In september 2016 kreeg ik de vraag om het team van Kinderrijk Meerhoven te komen versterken en deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Het is heerlijk om in een kleinschalige praktijk te werken waar echt de tijd wordt genomen voor de mensen.

Een zwangerschap en geboorte blijven voor mij een groot wonder en het mogen beleiden van (aanstaande) ouders in zo'n belangrijke periode is super bijzonder. Het geeft zoveel voldoening wanneer mensen positief terugkijken op 9 maanden zwangerschap en met trots terug denken aan hun eigen bevalling.

In 2021 heb ik, met een dubbel gevoel, besloten om te stoppen met mijn werk als verloskundige.
Ik blijf echter aan de praktijk verbonden als assistente en echoscopiste.

Hanna Salverda

Verloskundige

Mijn naam is Hanna Salverda. In 2016 heb ik de opleiding tot verloskundige afgerond in Groningen. Sinds 2019 ben ik ook werkzaam als echoscopiste. De eerste jaren na mijn afstuderen heb ik in het noorden van het land gewerkt, maar inmiddels ben ik alweer drie jaar met veel plezier werkzaam in het zuiden. Vanaf 2023 mag ik het team van Kinderrijk Meerhoven versterken.

Ik geniet van de diversiteit aan mensen en de afwisseling in het vak, geen zwangerschap is hetzelfde. Het is elke keer weer een voorrecht om getuige te mogen zijn van de geboorte van nieuw leven en nieuwe ouders. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Anne van Otten

Verloskundige

Mijn naam is Anne van Otten, ik ben getrouwd en moeder van twee zonen Niek en Tijn. De gezondheidszorg heeft mij altijd getrokken, maar toen ik tijdens mijn middelbare schoolperiode een dagje mee had gelopen in een verloskundigenpraktijk wist ik het zeker; dit wil ik gaan doen! Grappig is dat de meeloop dag in deze praktijk is geweest!

In 2013 ben ik afgestudeerd als verloskundige en de afgelopen 10 jaar heb ik met veel plezier in een praktijk in Oss gewerkt.
De verloskunde is een geweldig vak, waarbij iedere dag weer anders is en de afwisseling het ook zo leuk maakt. Iedere cliënt en iedere situatie is weer anders. Het meest bijzondere van ons beroep vind ik het voorrecht dat we hebben om aanstaande ouders te mogen begeleiden van eerste echo tot de geboorte van een nieuw wonder! Ik kijk ernaar uit om in deze praktijk te gaan werken en kennis met jullie te maken!

Interesse?

Kom eens kijken!