Privacystatement

Inleiding
Deze website, wordt onderhouden door verloskundige praktijk Kinderrijk Meerhoven. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Kinderrijk Meerhoven omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
Kinderrijk Meerhoven voldoet hiermee aan de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie over Kinderrijk Meerhoven
Verloskundige praktijk Kinderrijk Meerhoven is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 17253407 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Kinderrijk Meerhoven bereikbaar op telefoonnummer 06-28069584. Ook kunt u contact opnemen per e-mail; info@kinderrijkmeerhoven.nl .

Verwerkingen van persoonsgegevens
Kinderrijk Meerhoven verwerkt via haar website gegevens voor de volgende doeleinden:

-Aanmelden via de website
Bij het aanmelden via het aanmeldformulier op de website wordt gevraagd om uw naam, telefoonnummer, emailadres en reden van aanmelding (begeleiding zwangerschap, begeleiding kraambed, kinderwens of pretecho). Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te nemen.
De gegevens worden bij definitieve inschrijving verwerkt in het medisch dossier en daarna binnen 14 dagen gewist uit andere media.

-Google Analytics – cookies
Kinderrijk Meerhoven ontvangt gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Op de site wordt Google Analytics gebruikt om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Kinderrijk Meerhoven heeft hier geen invloed op. Kinderrijk Meerhoven heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

-Overige websites
Op de website van Kinderrijk Meerhoven zijn links naar andere websites opgenomen. Op de inhoud en privacy van deze websites heeft Kinderrijk Meerhoven geen invloed.
Van de website Zorgkaart Nederland is een specifieke verbinding opgenomen op de website van Kinderrijk Meerhoven. Deze verbinding werkt door middel van stukjes code die van Zorgkaart Nederland zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ook hier heeft Kinderrijk Meerhoven geen invloed op.
Lees de privacyverklaring van Zorgkaart Nederland en overige websites om te weten wat men met uw (persoons)gegevens doet die via cookies verwerkt worden.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht wordt gebruikt gemaakt van het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid met betrekking tot privacy. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden, ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Kinderrijk Meerhoven worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Kinderrijk Meerhoven en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Met deze verwerkers en sub-verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat uw privacy gewaarborgd is.
In het geval van de website van Kinderrijk Meerhoven betreffen dit de webhost en de webdesigner.
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Kinderrijk Meerhoven te verzoeken om inzage in (art. 15 AVG) en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Kinderrijk Meerhoven te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het uitgebreide Privacybeleid van Kinderrijk Meerhoven vindt u hier

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 01-08-2021.

Interesse?

Kom eens kijken!