24 uur per dag bereikbaar via tel 06 28 06 95 84

  • De Praktijk

Betalingsvoorwaarden

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Ga altijd zelf bij je zorgverzekeraar na of dit inderdaad het geval is en of zij bijvoorbeeld ook de zorg in het ziekenhuis van jouw keuze vergoedt.
Indien wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar, dan vergoedt deze de verloskundige zorg volledig. De door ons geleverde zorg komt ook niet ten laste van het eigen risico. Je zult in principe geen rekening thuis ontvangen tenzij je zorgverzekeraar een andere regeling heeft.


Ook de meeste onderzoeken die wij aanvragen worden volledig vergoed. Je kunt echter wel een rekening krijgen voor het verrichten van het onderzoek (bijvoorbeeld: het bloedonderzoek wordt vergoed, de bloedafname gaat echter ten koste van het eigen risico).
Indien er daarnaast onderzoeken zijn die je zelf moet betalen, dan zullen wij je daarover inlichten.

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar of zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

  • Betalingstermijn: 
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
  • Rente: 
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
  • Invorderingskosten: 
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt.
De invorderingskosten bedragen 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.
  • Bewijs
: Voor bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.
  • Geschillenregeling: 
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Bereikbaarheidsinfo

24 uur per dag bereikbaar via
tel 06-28069584

Verloskundige praktijk Kinderrijk Meerhoven
SGE Meerhoven (1e verdieping, lift aanwezig)
Meerwater 27
5658 LP Eindhoven

Midwifery practice Eindhoven
SGE International
Dominee Theodor Fliednerstraat 133
5631 MD Eindhoven

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Spreekuren

Onze spreekuren zijn op maandag tot en met vrijdag. Ook in de avond. Echo’s in eigen praktijk

Banner-BIG-300x250pxKeur KNOV-verloskundigenpraktijk

H4i Network O logo ClosingTheGap rgb